Direct naar de inhoud.

Privacyverklaring

Lettergrootte: AAA

Privacyverklaring

Wij zijn Stichting Attenta en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in de gemeente Aa en Hunze in het kader van Wmo en Jeugdwet.

In ons werk krijgen we veel persoonsgegevens onder ogen. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van allerlei wettelijke taken in het kader van Wmo en Jeugdwet. We zijn bij wet verplicht om zorgvuldig met deze gevoelige informatie om te gaan.
In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij hanteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres . Dit soort gegevens krijgen wij van u als u zich bij ons meldt met een ondersteuningsvraag. Ook als u onze website bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:

  • Het vastleggen van een ondersteuningsvraag
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het opstellen van een resultatenplan
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons via een formulier op deze website of telefonisch.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Wij gaan op een zorgvuldige manier om met uw persoonsgegevens. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een goede reden voor hebben.

Al onze medewerkers hebben een integriteitsverklaring ondertekend en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

Bepaalde gegevens van u delen wij met andere organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wetgeving. Soms besteden wij het verwerken van uw gegevens uit aan een externe partij. Bijvoorbeeld voor een klanttevredenheidsonderzoek. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens. Wij blijven in deze gevallen verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens

Attenta werkt in opdracht van Gemeente Aa en Hunze en is daarmee ook gehouden aan die informatiebeveiliging die voor gemeenten geldt.  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Dit is ook de interne toezichthouder van Attenta.

Naast de AVG zijn wij bij de verwerking van gegevens ook gehouden aan andere regelgeving, denk hierbij aan:

  • de Wet basisregistratie personen
  • de Wet SUWI
  • de Archiefwet
  • Uw rechten

Vanuit de privacywetgeving heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen wanneer wij ze niet meer nodig hebben. U kunt daarvoor terecht bij Attenta. U moet dan een geldig legitimatiebewijs meenemen. Dan helpen we u hier verder met uw verzoek.

Bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Wij gebruiken persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt.

Waarom gebruiken wij cookies?

Als u onze website bezoekt, plaatst Google Analytics een cookie op uw computer. Daardoor herkent dit programma uw computer wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hierdoor kunnen wij de dienstverlening op onze website nog beter afstemmen op onze bezoekers.

Kunt u uw cookies blokkeren?

U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy-instellingen van de browser die u gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor trager werken of soms zelfs helemaal niet. Ook worden uw inloggegevens niet onthouden.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen wij te allen tijde wijzigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op onze website gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek bevat deze privacyverklaring niet alle informatie.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens in een specifieke casus kunt u allereerst bij uw contactpersoon om informatie vragen. Wilt u dit niet of heeft u een algemene vraag? Dan kunt u contact opnemen met Attenta. Wij brengen u dan in contact met de Functionaris Gegevensbescherming.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

© ATTENTA - SOCIAAL TEAM AA EN HUNZE